Rezerwacja grupowa

Regulamin Travel Premium Club

I. Słownik użytych pojęć

 1. Organizatorem programu premiowego jest Trivium Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, ul. Wielicka 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000579300, NIP: 6793117087, REGON: 362671580 (dalej: "Organizator"). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów art. 919 Kodeksu Cywilnego.
   
 2. Program - program premiowy prowadzony pod nazwą "Travel Premium Club".
   
 3. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna; Klient stron internetowych będących własnością Organizatora, który bierze udział w Programie.
   
 4. Nagroda - towar lub usługa oferowana przez Organizatora na rzecz Uczestnika jako prezent związany z udziałem w Programie. Jeżeli jednorazowa wartość Nagrody przekazanej Uczestnikowi nie przekroczy kwoty 760 PLN - zwolniona jest z podatku dla osób fizycznych. Zwolnienie o którym mowa nie dotyczy nagród związanych ze sprzedażą premiową otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą i stanowi przychód z tej działalności.
   
 5. Katalog - zamieszczona na stronach Organizatora lista sklepów internetowych z towarami oferowanymi Uczestnikom przez Organizatora w ramach Programu. Katalog stanowi integralną część Regulaminu.
   
 6. Tabela Przeliczeniowa Punktów - zawiera przelicznik, według którego Uczestnik gromadzi punkty w programie premiowym. Tabela stanowi integralną część Regulaminu.
   
 7. Formularz Rejestracyjny - dokument, w którym Uczestnik podaje swoje dane osobowe w celu zarejestrowania w Programie i jednoczenie systemie rezerwacji Organizatora. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Trivium Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, ul. Wielicka 25. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu oraz dokonywania rezerwacji w systemie Organizatora, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
   
 8. Przystąpienie do Programu - wybranie przez Uczestnika Programu podczas rejestracji loginu w celu gromadzenia punktów na zasadach określonych Regulaminem.
   
 9. Rejestracja - przypisanie w systemie loginu Konta do danych osobowych Uczestnika.
   
 10. Konto - indywidualny login Uczestnika Programu i wybrane przez niego hasło, na którym gromadzone są punkty. Jednocześnie Konto w Programie jest tożsame z kontem utworzonym podczas rejestracji w systemie rezerwacyjnym Organizatora.
   
 11. Nagroda specjalna - Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania według własnego uznania drobnych gadżetów upominkowych na rzecz Uczestników, których wartość przekazana jednemu Uczestnikowi nie przekracza kwoty 10 PLN.


 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Organizatora Programie skierowanym do Klientów serwisów internetowych będących własnością Organizatora. Regulamin wraz z Katalogiem i Tabelą Przeliczeniową Punktów zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego.
   
 2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie punktów.


 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zameldowania w Polsce oraz osoby prawne z siedzibą na terenie Polski, które zarejestrują się na jednej z serwisów internetowych należących do Organizatora oraz zaakceptują regulamin Programu.


 

IV. ZASADY PROGRAMU

 1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik wybiera indywidualny login Uczestnika Programu. Kontem może się posługiwać każdy Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba korzystająca z Konta w Programie jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do jego wykorzystania. Każda osoba korzystająca z Konta jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu, Katalogu i Tabeli Przeliczeniowej Punktów. Udostępniając Konto innej osobie, Uczestnik winien ją poinformować, że obowiązują ją warunki Programu.
   
 2. Poprzez dokonywanie rezerwacji hoteli będąc zalogowanym na stronie www.TravelPartner.pl należącej do Organizatora, Uczestnik Programu gromadzi punkty, które może następnie wymienić zgodnie z przelicznikiem na odpowiadające im Nagrody.
   
 3. Na wniosek Uczestnika gromadzącego punkty na większej ilości Kont, Organizator może dokonać konsolidacji Kont przez zapis punktów na jednym Koncie danego Uczestnika.
   
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ich ekwiwalent wypłacany w gotówce.
   
 5. Nagroda ma charakter gwarantowany, tj. przysługuje każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie.
   
 6. Po uzyskaniu Nagrody Uczestnik może dalej brać udział w Programie i uzyskiwać kolejne Nagrody, z zastrzeżeniem spełnienia warunków, określonych w niniejszym Regulaminie.


 

V. GROMADZENIE PUNKTÓW

 1. Uczestnik gromadzi punkty poprzez dokonywanie rezerwacji hoteli i biletów lotniczych na stronie internetowej www.TravelPartner.pl należącej do Organizatora i objętej Programem, według przelicznika wskazanego w Tabeli Przeliczeniowej Punktów lub zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej należącej do Organizatora.
   
 2. Zapis otrzymanych punktów w przypadku rezerwacji hoteli następuje przy uiszczeniu należnej opłaty za rezerwację tylko i wyłącznie na Koncie Uczestnika dokonującego transakcji. W tym celu należy przed dokonaniem rezerwacji zalogować się na danej stronie należącej do Organizatora. Zapis punktów na Koncie Uczestnika w przypadku dokonywania rezerwacji hoteli w systemie online odbywa się automatycznie (w postaci punktów oczekujących). W sytuacji gdy zapis punktów nie dokona się automatycznie, Uczestnik może przesłać do Organizatora e-mail na adres: biuro@travelpartner.pl z informacjami na temat dokonanej rezerwacji (numer rezerwacji, kwota, termin pobytu) lub kopią potwierdzenia rezerwacji. Po dokonaniu omawianych czynności, zapisu punktów dokonuje wówczas operator Programu w miesiącu następującym po miesiącu, na który przypadał termin rezerwacji.
   
 3. Punkty oczekujące są przypisywane do Konta Uczestnika Programu automatycznie po dokonaniu rezerwacji hotelu i do czasu zmiany ich statusu na "aktywny" nie podlegają wymianie na Nagrody. Tylko punkty posiadające status "aktywne" można wymieniać na Nagrody. Weryfikacja statusu punktów (czyli ich zamiana ze statusu "oczekujący" na "aktywny" lub całkowite usunięcie punktów) odbywa się co miesiąc, w ostatnim tygodniu danego miesiąca. O terminie weryfikacji danych punktów decyduje termin na jaki była wykonana rezerwacja, a nie termin dokonania rezerwacji na stronie należącej do Organizatora. Punkty za rezerwacje na dany miesiąc są weryfikowane pod koniec kolejnego miesiąca (np. punkty za rezerwację zrobioną na miesiąc maj będą weryfikowane pod koniec miesiąca czerwca), wyjątek stanowią rezerwacje ofert płatnych bezpośrednio na miejscu w hotelu, których weryfikacja odbywa się z miesięcznym opóźnieniem (np. punkty za rezerwację z opcją płatności w hotelu zrobioną na miesiąc maj będą weryfikowane pod koniec miesiąca lipca). Okres oczekiwania na weryfikację punktów jest ściśle związany z terminami otrzymywania przez Organizatora raportów z wykonanych rezerwacji od poszczególnych operatorów systemów rezerwacyjnych. Punkty posiadające status "oczekujący" a przyznane za rezerwacje, które finalnie nie zostały zrealizowane przez Uczestnika, zostały anulowane, zdublowane czy też niedokończone są usuwane z kont wszystkich Uczestników po 3 miesiącach od upłynięcia terminów na jakie były wykonywane.
   
 4. Punkty za bilety lotnicze przyznawane są z miesięcznym opóźnieniem, po ich założeniu na stronie Organizatora (termin na jaki zostały wykonane rezerwacje w przypadku biletów lotniczych nie jest w tym przypadku istotny).
   
 5. Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie punktów w dowolnym czasie po zalogowaniu się na stronie internetowej www.TravelPartner.pl należącej do Organizatora.
   
 6. Zapis punktów na Koncie winien być dokonywany co najmniej raz w okresie kolejnych sześciu miesięcy, licząc od daty poprzedniego zapisu. W przypadku niespełnienia powyższego wymogu wykorzystanie punktów jest zablokowane do czasu zrealizowania rezerwacji o wartości przynajmniej 6% zgromadzonych dotychczas punktów. W przypadku gdy od co najmniej 12 miesięcy nie dokonano żadnego zapisu punktów na Koncie, zgromadzone na nim punkty mogą zostać skasowane bez możliwości ich odzyskania, a Uczestnik traci wówczas wszelkie uprawnienia wynikające ze zgromadzonych punktów.


 

VI. REJESTRACJA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik może zarejestrować się w dowolnym czasie.
   
 2. Rejestrując się Uczestnik podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zasad Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Trivium Travel Sp. z o.o. w celach związanych z realizacją Programu.
   
 3. Podczas rejestracji Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.


 

VII. REALIZACJA PUNKTÓW W PROGRAMIE

 1. Uczestnik realizuje uprawnienia wynikające ze zgromadzonych punktów, nabywając za pośrednictwem Organizatora towary lub usługi objęte Katalogiem. Realizacja uprawnień możliwa jest jedynie z wykorzystaniem aktywnego Konta.
   
 2. Zamiana punktów na Nagrody na stronach należących do Organizatora:
  a. Uczestnik dokonuje wyboru spośród produktów oferowanych przez sklepy internetowe objęte Katalogiem;
  b. informację o wyborze Nagrody Uczestnik przesyła korzystając z Formularzu Zamówienia w Katalogu lub drogą mailową na adres: biuro@TravelPartner.pl;
  c. po dokonaniu wyboru Nagrody z Konta Uczestnika odejmowane są punkty według przelicznika zawartego w Katalogu plus koszty przesyłki wg cennika sklepu, z którego wybrano Nagrodę (nie mniej niż 10 PLN czyli 1000 punktów), chyba że zamówiona Nagroda może być przesłana drogą elektroniczną;
  d. Nagrody, wybrane zgodnie z oznaczeniem zawartym w Katalogu są przesyłane przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika na terytorium RP w terminie do 30 dni od daty złożenia przez Uczestnika zamówienia na stronie Organizatora;
  e. w przypadku braku możliwości nabycia przez Organizatora towaru zamieszczonego w sklepach internetowych objętych Katalogiem, z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizatorowi przysługuje prawo zastąpienia produktu produktem o tych samych lub zbliżonych parametrach, po wcześniejszej akceptacji ze strony Uczestnika.
   
 3. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora bezpośrednio na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie odpowiada za niemożność dostarczenia Nagrody w sytuacji, gdy w formularzu rejestracyjnym podano błędne lub nieaktualne dane.
   
 4. Wszelkie zastrzeżenia, co do ilości punktów zgromadzonych na Koncie (dodanych lub odjętych) Uczestnik zobowiązany jest zgłosić, pisząc na adres: biuro@travelpartner.pl w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą do zmiany ilości punktów zgromadzonych na Koncie (tj. od dnia dokonania rezerwacji lub dnia realizacji punktów).
   
 5. Po upływie terminu określonego w punkcie 4 zastrzeżenia nie będą uwzględniane.
   
 6. Nagrody zostaną wydane oraz rozliczone przez Organizatora zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi na dzień wydania Nagrody.


 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Programem mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora podany w niniejszym Regulaminie.
   
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko danego Uczestnika i jego dokładny adres, jak również dokładny opis i powód składanej reklamacji.
   
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
   
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje zainteresowanego Uczestnika w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
   
 5. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
   
 6. W przypadku uszkodzenia zamówionej Nagrody podczas transportu reklamację należy zgłosić kurierowi/listonoszowi podczas odbierania przesyłki (zalecamy sprawdzenie zawartości przesyłki przy jej odbiorze). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe ani też za działania lub zaniechania osób trzecich.
   
 7. W przypadku korzystania przez Uczestnika z uprawnień wynikających z gwarancji, Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego w dokumencie gwarancyjnym.


 

IX. KOMUNIKACJA Z UCZESTNIKAMI

 1. Organizator udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu na prośbę Uczestników.
   
 2. Uczestnik może zgłosić pytania lub zastrzeżenia związane z Programem za pośrednictwem e-maila: biuro@travelpartner.pl lub listownie kierując korespondencję na adres Organizatora podany w niniejszym Regulaminie.


 

X. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, Katalogu i Tabeli Przeliczeniowej Punktów. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, tj. Regulaminu, Katalogu bądź Tabeli Przeliczeniowej Punktów, Uczestnicy zostaną poinformowani w ogłoszeniach umieszczonych na stronach będących własnością Organizatora objętych Programem lub drogą mailową.
   
 2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w punkcie 1.
   
 3. Celem Programu jest promocja usług Organizatora.
   
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Katalog i Tabela Przeliczeniowa Punktów.
   
 5. Program będzie prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

 

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 26.11.2017 r.

Rezerwacja pokoju w podanych poniżej hotelach odbywa się natychmiastowo - gwarancja wolnych miejsc. W związku z pobieraniem dostępności miejsc od kilku operatorów, może być wyświetlone więcej niż jedna oferta cenowa na ten sam rodzaj pokoju w obiekcie. Prezentujemy ceny brutto (z podatkiem VAT) za cały pobyt i za wszystkie osoby, które zostały określone w zapytaniu do wyszukiwarki.

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółami danej oferty.
Aby dokonać rezerwacji kliknij w "Rezerwuj" - wyświetli się wtedy strona gdzie należy podać swoje dane osobowe, dane do faktury i wybrać formę płatności za hotel (oferty eTravel, PTQV, Trivium, Expedia i HRS.pl). Rezerwację części ofert można także opłacić dokonując tradycyjnego przelewu z dowolnego banku. Opcja ta jest dostępna na każdy dzień - ograniczeniem jest jedynie zamówienie złożone na dzień bieżący (wtedy opcja ta jest dostępna od poniedziałku do piątku do godziny 16:00). Oferty, które można opłacić na miejscu w hotelu bez podawania karty kredytowej oznaczone są żółtym kolorem.

W przypadku ofert z systemu Booking po kliknięciu w "Rezerwuj" następuje przejście do formularza w którym należy podać swoje dane osobowe oraz dane karty kredytowej celem zagwarantowania rezerwacji (z wyjątkiem ofert oznaczonych kolorem żółtym). Płatność za hotel następuje na miejscu w obiekcie o ile w szczegółach oferty nie podano inaczej. Fakturę za pobyt wystawia hotel po zakończonym pobycie. Po zakończeniu procesu rezerwacji otrzymają Państwo na swój e-mail potwierdzenie rezerwacji (oferty z Booking, Expedia i HRS.pl) lub potwierdzenie rezerwacji wraz z Voucherem (oferty z eTravel, PTQV i Trivium). Jeśli dany obiekt nie posiada wolnych pokoi 1-osobowych wyświetlamy ofertę na pokój 2-osobowy (często cena jest taka sama jak w przypadku pokoi 1-osobowych).
Rezerwacja pokoju w podanych poniżej hotelach odbywa za pośrednictwem operatora, który w ciągu 24 h (jednego dnia roboczego) sprawdzi dostępność pokoi. Uwaga - w poniższych ofertach istnieje ryzyko braku miejsc. Jeśli wybrany hotel będzie dysponował wolnymi pokojami potwierdzi rezerwację dla Państwa. Prezentujemy ceny brutto (z podatkiem VAT) za cały pobyt i za wszystkie osoby, które zostały określone w zapytaniu do wyszukiwarki.
Aby dokonać rezerwacji kliknij w "Rezerwuj" - wyświetli się wtedy strona gdzie należy podać swoje dane osobowe, dane do faktury i wybrać formę płatności za hotel. Płatność dokonywana jest za pomocą karty kredytowej lub tradycyjnego przelewu z dowolnego banku. Przy dokonywaniu rezerwacji offline pieniądze są jedynie blokowane na karcie. W przypadku potwierdzenia rezerwacji pieniądze zostają pobierane. W przeciwnym razie blokada zostaje zdjęta.

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółami danej oferty.